Сдружение брокери на имоти

Купувачи

КАК  С  ПОМОЩТА  НА  „ВИА ЕГНАЦИЯ”  ДА  КУПИМ  ИМОТ  ?

І. При взето решение за покупка на имот, е необходимо да посетите офиса ни ,за да Ви запознаем с нашите оферти за продажба на имоти, да проучите пазара с помощта на нашите брокери - консултанти.
Чрез тях Вие ще получите максимално вярна информация за състоянието на пазара на имоти и за цените на отделните типове имоти в конкретния район, да сключите договор за посредничество.

" Виа Егнация " ООД предлага пълен пакет от услуги и съдействие за намиране на оптимално подходящия имот търсен от Вас - купувачите, а именно:

 • Посредничество при сделка за покупко - продажба на имоти
 • Съдействие и консултация при закупуване на имот с кредит
 • Предварително проучване и проверка на имотите за данъчни тежести и съдебни спорове
 • Голямо количество предлагани имоти
 • Обширна информация за пазарната ситуация и възможностите за изгодна за купувача сделка
 • Качество и контрол на предлаганите услуги

ІІ. След избор на имот се подписва договор за посредничество с Виа Егнация .

 • Чрез него се регламентират взаимоотношенията между клиента / купувач/ и нас, който договор гарантира защита интересите на клиента /купувач/.
 • При сключването на договора Вие можете да обсъдите всички клаузи по него.
 • Договорът не обвързва клиента с Виа Егнация за изключителни права при посредничеството . При изрично съгласие от страна на клиента за изключителни права / за определено време / се ползва с преференции.
 • Клиентът заплаща комисионно възнаграждение , само ако закупи имот чрез „Виа Егнация” .

ІІІ. Следващата стъпка е извършване на оглед на предварително одобрени имоти от купувача. 

 

 • Огледите се извършват в удобно за клиента време, съгласувано с продавача.
 • Огледите на имота с купувача могат да се осъществяват с или без присъствието на продавача или негов представител. 

 ІV. Стъпки при сключване на сделка при условие, че купувачът изрази намерение да закупи имота.

 

 

 1. Предоставяне на депозит

 

 • При условие, че купувачът изрази намерение да закупи имота , той може да предостави на Виа Егнация депозит за резервиране на имота за определен срок до подписване на предварителен договор .

2.  Предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот

 

 • При приемане от продавачът на предложените му от купувача условия за сделка Виа Егнация организира сключването на Предварителен договор за покупко – продажба на основание чл. 19 , ал. 2 от ЗЗД .
 • При предварителния договор двете страни се споразумяват за срокове , продажни цени и условия да се явят пред нотариус и да сключат окончателен договор / Нотариален акт /.
 • При предварителния договор купувача предоставя на продавача капаро /обичайно 10 % от продажната цена/.
 • Договорът се изготвя от адвокатите на фирмата.
 • Продавачът си запазва правото да възложи подготовката на документите на свой адвокат или нотариус.
 • В деня на подписване на предварителния договор клиента заплаща договореното възнаграждение / комисионна/ на Виа Егнация.

3. Окончателен договор / Нотариален акт /

 

 • Виа Егнация подготвя документите за нотариално изповядване на сделката и осигурява Нотариус за сделката без да начислява допълнителни хонорари.
 • Клиентът запазва правото да избере свой адвокат или нотариус .
 • Брокерът присъства при подписване на нотариалния акт , при получаване на договорената продажна цена на имота.Брокерът е ангажиран с изясняване на възникнали въпроси .
 • Брокерът присъства при предаване на владението на имота . Обичайно предаването на владението се извършва в дена на прехвърляне на собствеността, чести са и случаите при които владението става в по – късен период от време / при предварителна уговорка на двете страни/ .
 • Предаването на владението е правно действие , от което произтича правота за ползване на имота от купувача.

РАЗХОДИ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

І . Обявената цена на имота е цената договорена с продавачите.

 • В много случаи обявената цена може да се предоговаря с продавача , в зависимост от конкретните условия по сделката.
 • В случаите, при които продавачът не желае коментар относно цената на имота брокера на „Виа Егнация” ще Ви предупреди.

Обявената цена на имота не включва : 

 •  Посредническо възнаграждение по сделката / комисионна/
 • Дължимите от страните по сделката  местен данък, нотариални такси и съдебна такса за вписване на нотариалния акт 

ІІ. Посредническо възнаграждение / комисионна/  

 

 • Купувачът на имота заплаща посредническо възнаграждение , уговорено в договора за посредничество с „Виа Егнация” .
 • Възнаграждението е дължимо при сключване на сделка, чрез „Виа Егнация”.
 • Купувачът не дължи посредническо възнаграждение, ако закупи имот чрез друг посредник .
 • Посредническото възнаграждение / комисионна/ на „Виа Егнация”  при покупко-продажба на недвижим имот е:
 1. В размер на 3 %  от договорената покупна цена на имота, но не по - малко от EUR 500 /петстотин евро/- за имоти находящи се в рамките на града
 2. В размер на 5 % от договорената покупна цена на имота, но не по -малко от EUR 500 /петстотин евро/ - за имоти по селата и извън рамките на град.
 • Във връзка с нашето коректно и открито отношение към нашите клиенти ние въведохме следните отстъпки :
 • При покупка /продажба на имот над 50 000 Евро посредническото възнаграждение е в размер на 2,5 % от договорената покупна цена на  имота
 • При покупка/ продажба на втори имот чрез агенцията посредническото възнаграждение е в размер на 1,5 % от договорената покупна цена на имота

В комисионна са включени :

 

 • Посредничество при сделка за покупко -продажба на имоти
 • Съдействие и консултация при закупуване на имот с кредит
 • Предварително проучване и проверка на имотите за данъчни тежести и съдебни спорове / издаване на Удостоверение от Агенцията по вписванията/
 • Осигуряване на нотариус / клиента има право да посочи негов нотариус/
 •   Списък с нотариусите в България
 • Организира управлението на поръчката / действия и мероприятия/ свързани с търсенето на подходящ имот
 • Голямо количество на предлагани имоти
 • Обширна информация за пазарната ситуация и възможностите за изгодна за купувача сделка
 • Качество и контрол на предлаганите услуги и др.

III. Местен данък, нотариални и съдебни такси

 • Местен данък- 2,5%

Всяка сделка с недвижим имот, прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти на територията на Република България се облага с данък, (местен данък) съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). За сделките по покупко- продажба на имоти този данък е в размер на 2,5% от продажната цена на всеки имот, предмет на такава сделка и се изчислява от нотариуса, ангажиран със сделката върху обявената цена на имота според подписания нотариален акт.

 • Нотариална такса- (събира се по тарифа от нотариуса, удостоверяващ сделката, според материалния интерес- т.е посочената цена на имота по нотариален акт)

Нотариалната такса по сделката се събира според според Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). За да видите нотариалните такси моля посетете страницата нотариални такси.

 • Такса за вписване- 0.01% (събира се от Агенцията по вписванията след удостоверяване на сделката от нотариуса)

Такса за вписване се събира за всеки документ с удостоверен материален интерес, какъвто е нотариалния акт. Според Правилник за вписванията подлежат на вписване всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актовете за държавна или общинска собственост и други).

Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове. По този начин могат да бъдат осъществени справките и проверките за тежести или прехвърлителни сделки за всеки един имот .

Според ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА (В сила от 25.11.2005 г. , Обн. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г.)

За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 5 лв.