Сдружение брокери на имоти

Управление на имоти

Управление  на имоти  чрез   Виа Егнация
 

  1. Реклама и ефективни огледи на имота
  2. Отдаване на имота под наем
  3. Осигуряването на най-подходящите наематели
  4. Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем
  5. Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите.
  6. Осъществяване надзор над състоянието на отдадения имот
  7. Извършване на основните ремонти, необходими в наетия имот, които са задължение на наемодателя
  8. Застраховане на имота при изискване на някоя от страните
  9. Представляване на собственика на имота пред всички институции и организации, пред общото събрание на сградата .
  10. Ежемесечен отчет за дейността на „ Виа Егнация „ във връзка с имота, при изискване от собственика

 
Възнаграждението за управление се договаря в зависимост от вида на имота и ползваните от клиента услуги.

Размера на възнаграждението варира между 15% - 20 %  от месечния наем.Таксата се удържа ежемесечно при заплащане на наемната цена от Наемателя.