Сдружение брокери на имоти

Имот под наем

КАК С ПОМОЩТА НА „ВИА ЕГНАЦИЯ” ДА ПОТЪРСИТЕ ИМОТ ПОД НАЕМ / НАЕМАТЕЛ/ ИЛИ ДА ОТДАДЕТЕ ИМОТ ПОД НАЕМ  / НАЕМОДАТЕЛ/ ?І. ТЪРСИТЕ ИМОТ ПОД НАЕМ ?

 1. Нашите специалисти ще Ви запознаят с най- подходящите за Вас офертите за наеми , след уточняване на критериите от Вашето търсене.
 2. След избора на имот , се подписва договор за посредничество за наемане на недвижим имот. Чрез него точно се регламентират взаимоотношенията между клиента и „ Виа Егнация” , както и размера на посредническото възнаграждение , което е  50 % от договорения месечен наем еднократно при осигурен от нас имот. но не по-малко от 150 лева / сто и петдесет лева/

Във връзка с нашето коректно и открито отношение към наши редовни корпоративни клиенти ние въведохме следните отстъпки :

 • При краткосрочен наем :
 • До 3 месеца – клиента заплаща  50 % от комисионната на агенцията
 • До 6 месеца – клиента заплаща 70 % от комисионната на агенцията
 • До 9 месеца – клиента заплаща 90% от комисионната на агенцията
 • До 12 месеца – клиента заплаща 100 % от комисионната на агенцията
 • След наем на два имота , за всеки следващ имот клиентите ползват 10 % отстъпка

 1. Следващата стъпка при партньорството ни е извършването на огледи на предварително одобрени от Вас имоти. Огледите се извършват в удобно за клиента време, съобразено и с наемодателя.
 2. Всички огледи се вписват в договора за посредничество .
 3. При конкретизиране на определен имот се подписва договор за наем след съгласуване с двете страни – наемател и наемодател.Към договора се подписва приемо- предавателен протокол описващ състоянието на имота, като гаранция, че имотът ще бъде върнат в състоянието в което е предаден.
 • При подписването на договора за наем клиента заплаща комисионната за посредническата дейност на "Виа Егнация” , която е уточнена в договора за посредничество

ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА НАЕМАТЕЛЯ

 • Да иска превеждането на имота в състояние, което е уговорено преди подписването на договора.Ако това не стане, да предяви иск към Наемодателя за корекция на уговорената цена, за обезщетение или да развали договора.
 • Да договори с Наемодателя отстраняване на съществуващи недостатъци на имота за сметка на дължимия наем за определен срок / смяна на подовата настилка, освежаване чрез боядисване и др./
 • Да ползва имота според предназначението му и в определен в договора срок
 • Да плаща в срок / точно фиксиран в договора/ наема и разходите, свързани с ползването на имота.
 • Да поддържа наетия имот в годно за ползване състояние, да отстранява повреди, които се дължат на обикновенно потребление / замърсяване на стени, течове на кранове,повреди в електро и ВиК инсталации и др./.
 • Да заплаща консумативните разноски,свързани с ползването на имота: вода, топло и електроенергия,телефон, асансьор,чистачка и др.Консумативните разходи могат да бъдат включени в наема или да се плащат отделно.И в двата случая те се дължат от Наемателя, ако в договора страните изрично не са уговорили нещо друго.
 • Да извършва промени на интериора на имота, ако Наемодателят е съгласен .
 • Да съобщава незабавно на Наемодателя за повреди и посегателства извършени върху наетия имот.
 • Да изпълнява наредбите за реда и управлението на етажната собственост, ако имотът е в етажна собственост. Тогава Наемателят е обвързан с разноските по ползването на общите части на сградата - стълбищно осветление, асансьор и др.Тези суми се събират от домсъвета и ако не се платят той може да се обърне към съда за издаване на изпълнителен лист.По искане на управата Наемателят може да бъде изваден от наетото помещение / чл. 235 от ЗЗД и чл. 15 от Правилника за управлението, реда и надзора на етажната собственост/.
 • Да върне имота в състояние, в което му е предаден.Дължи обезщетение за вредите, причинени по време на ползването, освен ако докаже, че те се дължат на причина, за която той не отговаря.До доказване на противното се предполага, че имотът е бил предаден на Наемодателя в добро състояние.

ІІ. КАК ДА ОТДАДЕТЕ ИМОТ ПОД НАЕМ ?

 1. Чрез нашите брокери Вие получавате максимално вярна информация, за състоянието на пазара, за наемните цени на имотите в конкретния район , ще можете съвместно да определите наемната цена на имота.
 2. Клиентът / наемодател/ запазва правото си да обяви негова наемна цена за имота.
 3. Виа Егнация запазва правото си да откаже посредничество за имота , ако наемната цена обявена от наемодателя е нереална за пазара.
 4. Сключване на договор за поръчка при наем . Чрез този договор са уредени всички права и задължения на Виа Егнация , размерът на възнаграждението и условията, при които се заплаща . Вижте какво включва услугата Управление на имоти .Договорът не обвързва Наемодателя с „ Виа Егнация” за изключителни права при отдаване на имота под наем.
 5. Оглед на имота . По желание и в удобно за клиента / наемодател/ време нашия брокер ще посети имота и ще Ви консултира по всички въпроси / ремонтни, довършителни дейности и др. / . След огледа на имота окончателно ще се уточни размера на наемната цена - формирана от състоянието на имота.
 6. Огледи с потенциални клиенти / наематели/ . Организирането и провеждането на огледа се осъществява от Виа Егнация в удобно за наемател и наемодател време.
 7. При конкретизиране на определен имот се подписва договор за наем след съгласуване с двете страни – наемател и наемодател. Към договора се подписва приемо- предавателен протокол описващ състоянието на имота, като гаранция, че имотът ще бъде върнат в състоянието в което е предаден.
 8. При подписването на договора за наем клиента / наемодателя/ заплаща възнаграждението за посредническа услуга на Виа Егнация , която е уточнена в договора за поръчка.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

 • Да предостави на Наемателя имота единствено и само за временно ползване / чл.228 от ЗЗД/. Срокът ще бъде точно и ясно вписан в договора.
 • Да получава определена сума от Наемателя за предоставеното му ползване на имота.Наемът следва да се формира на пазарна основа, на базата на търсенето и предлагането и съобразно реалните потребителски качества на имота.Вписва се и срокът за плащане на наема. За получената сума Наемодателят е длъжен да издаде квитанция.В договора може да се отрази възможността за изменение на наема и през какъв срок и на каква база/ инфлация,промяна на минимална работна заплата,изменение  пазара на наемите и др./.
 • Да предаде имота в сътояние, отговарящо за палзването, за което е нает
 • Да състави / препоръчително е / приемно-предавателен протокол с опис на състоянието на имота, подписан от двете страни. Така ще се предотврати евентуален бъдещ спор за състоянието, в което следва да бъде върнат имота след приключване на наемните отношения.
 • Да договори / по желание/ вписване на клауза, с която Наемателят да се задължава да не преотдава имота на други физически или юридически лица.
 • Да осигури спокойно ползване на имота от Наемателя и да го защитава от вмешателства на трети лица / напр.Наемодателят решава да извърши основен ремонт на наетия имот, което ще попречи на Наемателя да го ползва и др./.
 • Наемодателят не отговаря за недостатъците, за които Наемателят е знаел или е могъл да узнае / видима теч,видимо напукана стена и др./.
 • Наемодателят не е длъжен да приеме луксозни подобрения на имота, направени от Наемателя. Ако тези подобрения са полезни и необходими, Наемодателят дължи разноските по реда на чл. 74, ал. 1 от Закона за собствеността.
 • Наемодателят заплаща всички разноски / данъци, такса смет и др. /, които са данъчна тежест на наетия имот
   

Вижте какво включва услугата Управление на имоти