Сдружение брокери на имоти

Продавачи

Към заявката за подаване на имот


КАК  С  ПОМОЩТА  НА   "ВИА  ЕГНАЦИЯ "  ДА   ПРОДАДЕМ   НЕДВИЖИМ   ИМОТ  ?

При  взето  решение  за  продажба  на Вашия  имот, е необходимо  да  проучите  пазара  с  помощта   на   нашите  брокери -  консултанти. Чрез тях Вие ще получите максимално вярна информация за състоянието на пазара на имоти и за цените на    отделните типове имоти в конкретния район, ще можете да определите цената на имота и да сключите договор за поръчка. "Виа Егнация" ООД осигурява много повече от посредничество.Ние предлагаме пълен пакет  от услуги и съдействие за продавачите предлагащи своите имоти, като гарантираме професионално и експертно ниво на обслужване а именно:

 •   Изготвяне на необходимите документи за продажба на съответния имот
 •   Консултация относно продажната цена на имота
 •   Юридическа консултация и обезпеченост на сделката
 •   Обширна информация за пазалната конюнктура и взаимодействие за изгодна за продавача сделка
 •   Всеобхватна реклама на предлаганите имоти в публичното пространство
 •   Качество и контрол на услугите

І. ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА ИМОТА:

 • Брокерите – консултанти дават мотивирано становище за възможната продажна цена на имота въз основа на състоянието на пазара на недвижими имоти.
 • Клиентът – продавач запазва правото си да обяви негова цена , да не вземе предвид определената цена от фирмата.
 • Виа Егнация може да откаже посредничество за имота , ако обявената от продава цена е нереална за пазара.

ІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА

 • Сключването на договор за поръчка гарантира защита на интересите на клиента ни, чрез регламентирани задължения на Виа Егнация
 • Преди сключването на договора Вие можете да обсъдите всички клаузи в договора и да се консултирате с адвокат. 
 • Чрез договора клиента – продавач , не се обвързва с Виа Егнация за изключителни права при посредничеството
 • Заплащате комисионно възнаграждение, само ако продадете имота чрез Виа Егнация.
 • При сключване на договора продавачът трябва да предостави вярна информация на Виа Егнация за собствеността върху имота , наличие на тежести, задължения и др

ІІІ. ПЪРВОНАЧАЛЕН ОГЛЕД НА ИМОТА

 • След приемането на офертата , брокерът – консултант задължително трябва да посети и извърши оглед на имота с цел да събере необходимата информация за състоянието му , както и за инфраструктурата на районна.
 • Договорът за поръчка може да бъде сключен и след първоначалния оглед.
 • След огледа брокерът трябва да изготви професионално и индивидуално представяне на имота.

ІV. ОГЛЕДИ НА ИМОТА С ПОТЕНЦИАЛНИ КЛИЕНТИ – КУПУВАЧИ.

 • Огледите на имота с потенциални купувачи могат да се осъществяват с или без присъствието на продавача или негов представител.
 • Брокерът предварително ще ви уведомява за предстоящи огледи на имота Ви , като съгласува времето на огледа и с двете страни .
 • При огледите можете да разчитате на професионализма на брокера , за да не проявявате инициатива при водене на преговорите, което може да доведе до негативен резултат.

V. СТЪПКИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА

1.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕПОЗИТ

 

При условие, че купувачът изрази намерение да закупи имота , той може да предостави на Виа Егнация депозит за резервиране на имота за определен срок до подписване на предварителен договор

2.ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 • При приемане от продавачът на предложените му от купувача условия за сделка Виа Егнация организира сключването на Предварителен договор за покупко – продажба на основание чл. 19 , ал. 2 от ЗЗД .
 • При предварителния договор двете страни се споразумяват за срокове , продажни цени и условия да се явят пред нотариус и да сключат окончателен договор / Нотариален акт /.
 • При предварителния договор купувача предоставя на продавача капаро /обичайно 10 % от продажната цена/.
 • Договорът се изготвя от адвокатите на фирмата.
 • Продавачът си запазва правото да възложи подготовката на документите на свой адвокат или нотариус.
 • В деня на подписване на предварителния договор клиента заплаща договореното възнаграждение / комисионна/ на Виа Егнация.
 • Посредническото възнаграждение / комисионна/ на „Виа Егнация”  при покупко-продажба на недвижим имот е:
 1. В размер на 3 %  от договорената покупна цена на имота, но не по - малко от EUR 500 /петстотин евро/- за имоти находящи се в рамките на града
 2. В размер на 5 % от договорената покупна цена на имота, но не по -малко от EUR 500 /петстотин евро/ - за имоти по селата и извън рамките на град.
 • Във връзка с нашето коректно и открито отношение към нашите клиенти ние въведохме следните отстъпки :
 • При покупка /продажба на имот над 50 000 Евро посредническото възнаграждение е в размер на 2,5 % от договорената покупна цена на  имота
 • При покупка/ продажба на втори имот чрез агенцията посредническото възнаграждение е в размер на 1,5 % от договорената покупна цена на имота

В комисионна са включени :

 

 • Посредничество при сделка за покупко -продажба на имоти
 • Предварително проучване и проверка на имотите за данъчни тежести и съдебни спорове / издаване на Удостоверение от Агенцията по вписванията/
 • Осигуряване на нотариус
 •   Списък с нотариусите в България
 • Организира управлението на поръчката / действия и мероприятия/ свързани с търсенето на купувач
 • Обширна информация за пазарната ситуация
 • Качество и контрол на предлаганите услуги и др.

3.ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР / НОТАРИАЛЕН АКТ /

 • Виа Егнация подготвя документите за нотариално изповядване на сделката и осигурява Нотариус за сделката без да начислява допълнителни хонорари.
 • Клиентът запазва правото да избере свой адвокат или нотариус .
 • Брокерът присъства при подписване на нотариалния акт , при получаване на договорената продажна цена на имота.Брокерът е ангажиран с изясняване на възникнали въпроси .
 • Брокерът присъства при предаване на владението на имота . Обичайно предаването на владението се извършва в дена на прехвърляне на собствеността, чести са и случаите при които владението става в по – късен период от време / при предварителна уговорка на двете страни/.

Предаването на владението е правно действие , от което произтича правота за ползване на имота от купувача.

 


Към заявката за подаване на имот